Editorial

Kritický magazín Menšinová politika na Slovensku sme pravidelne vydávali do roku 2022. Mnohé udalosti, najmä vypuknutie celoplošnej vojny na Ukrajine, príchod veľkého počtu ľudí, ktorí pred touto vojnou utekali, ale aj ďalšie okolnosti týchto veľmi náročných čias plných kríz, nám nedovolili venovať sa jeho vydávaniu pravidelne.

V Centre pre výskum etnicity a kultúry sme však presvedčené, že reflexia udalostí, kritická analýza verejných politík a poukazovanie na pozitívne príklady v téme sociálnej súdržnosti a začleňovania menšín a zraniteľných skupín má stále veľký zmysel. Vzhľadom na súčasnú politickú situáciu a neustále zdôrazňovanú fragmentarizáciu či polarizáciu spoločnosti dokonca čoraz väčší.

Preto sme sa rozhodli opäť sa vrátiť k pravidelnému uverejňovaniu článkov, kritických komentárov a rozhovorov so zaujímavými ľuďmi, ktorí sa venujú témam inklúzie a sami často patria k rôznym menšinám. Na ich hlase nám veľmi záleží a chceme ho sprostredkúvať aj prostredníctvom nášho pravidelného magazínu.

Júnové číslo Menšinovej politiky sa venuje viacerým témam. Jednou z nich je participácia alebo, zjednodušene, zapájanie menšín do verejného života a politík. Je to jedna z našich nosných tém a dlhodobo sa jej venujeme či už výskumne, alebo podporou samospráv v tvorbe inkluzívnych politík. Elena Gallo Kriglerová vo svojom článku popisuje, prečo má význam rozpoznávať rozmanitosť Slovenska a nezabúdať na menšiny, ak hovoríme o sociálnej súdržnosti, či dôvere.

Diana Burger v tejto súvislostiurobila rozhovor s Mariánom Horaničom z centra BIVIO o dôležitosti zapájania ľudí so zdravotným znevýhodnením. Už dnes existujú mnohé pozitívne príklady, na ktoré možno poukazovať a zdôrazňovať dôležitosť participácie tejto skupiny obyvateľstva Slovenska.

Michaela Píšová zas vo svojom článku prináša reflexiu možností, bariér a snáh o zapájanie mladých ľudí, ktorí patria k rozmanitým skupinám – Rómov a Rómiek, mladých ľudí s migračným pôvodom či zdravotným znevýhodnením alebo ľudí z kvír komunity.

V júni uplynul rok od uznania vietnamskej komunity za národnostnú menšinu. Pri tejto príležitosti  prinášame rozhovor s vizuálnou umelkyňou Kvet Nguyen, ktorá sa sama podieľala na tomto procese. V rozhovore hovorí o vietnamskej komunite, jej fungovaní na Slovensku a o tom, čo uznanie za národnostnú menšinu v praxi prináša.

V tomto čísle sa venujeme aj téme, ktorá posledné dva roky rezonovala veľmi intenzívne – začleňovaniu ľudí s migračným pôvodom. Alena Holka Chudžíková popisuje, ako sa Slovensko vysporiadalo s príchodom vysokého počtu ľudí na úteku z Ukrajiny. Poukazuje na pozitívne opatrenia štátu, ale kritizuje nesystematický prístup v oblasti integračných politík. V texte zároveň zdôrazňuje rolu samospráv v procese začleňovania.

Téme otvárania pracovného trhu cudzincom sa zas vo svojom texte venuje Jana Kadlečíková. Slovensko si uvedomuje nedostatok pracovných síl, a preto zjednodušuje zamestnávanie ľudí z tretích krajín. To, že ide len o dočasné víza, o ktoré navyše nemožno žiadať opakovane, však prináša rôzne výzvy a úskalia, na ktoré poukazujeme v tomto článku.

Želáme vám podnetné čítanie

Elena Gallo Kriglerová Riaditeľka CVEK