Editorial

Milé čitateľky a čitatelia,

tesne pred Vianocami Vám prinášame posledné tohtoročné číslo kritického magazínu Menšinová politika na Slovensku. Tento rok sme boli svedkami toho, ako jeden z asi najťažších rokov porevolučnej histórie ovplyvnil nás všetkých, našu politickú, spoločenskú a ekonomickú situáciu. Pandémia koronavírusu zároveň hádam najviac zasiahla menšiny a rôzne znevýhodnené skupiny.

Opäť sa ukázalo, že nedostatočné fungovanie inštitúcií, nejasné stratégie integrácie a ich neefektívna implementácia ponechávajú menšiny na okraji. Úlohu štátu potom suplujú rôzne iné organizácie, predovšetkým tie z mimovládneho sektora, či aktívni jednotlivci a firmy. V tomto čísle Menšinovej politiky na Slovensku vám prinášame rozhovor s predstaviteľom jednej z nich – humanitárnej organizácie Človek v ohrození, ktorá tento rok sústredila svoju prácu najmä na pomoc v rómskych komunitách počas pandémie. Rozhovor s Petrom Adamom viedla Michaela Píšová.

V CVEKu sme tento rok začali aj s realizáciou veľkého výskumu o situácii cudzincov na Slovensku. Prvé zistenia z reprezentatívneho výskumu o postojoch k cudzincom prezentujeme v článku Eleny Gallo Kriglerovej, v ktorom píše o tom, že akceptujeme len cudzincov, ktorí sú nám podobní a máme z nich prospech.

Blížiacemu sa sčítaniu obyvateľov, domov a bytov sa vo svojom texte venuje Svetluša Surová. Analyzuje tému zisťovania národnosti, ktoré prejde pri nasledujúcom cenze významnejšou zmenou. Zamýšľa sa nad tým, ako je na Slovensku vnímaná a definovaná etnicita, národnosť a identita a ako tieto koncepty ovplyvňujú mapovanie kultúrnej rozmanitosti a etnického zloženia na Slovensku.

Jana Kadlečíková sa vo svojom článku zameriava na nultý akčný plán inkluzívneho vzdelávania v školstve. Víta v ňom komplexný a systematický prístup k tejto téme, poukazuje na viaceré koncepčné a dobre premyslené zámery a identifikuje niekoľko bariér, ktoré je v tejto téme ešte potrebné prekonať.

Prajeme vám príjemné čítanie a zároveň aj čo najpokojnejšie prežitie nadchádzajúcich sviatkov.