Editorial

Protipandemické opatrenia sa postupne uvoľňujú, život na Slovensku sa pozvoľna opäť vracia do bežných koľají. Situácia v oblasti menšinových práv a postavenie rôznych zraniteľných skupín sú však stále hodné pozornosti. V CVEKu ich podrobne sledujeme, a preto prinášame ďalšie číslo kritického magazínu Menšinová politika na Slovensku, kde popisujeme a komentujeme témy, o ktorých si myslíme, že zasluhujú čitateľskú pozornosť.

V januári 2021 vláda prijala novú Koncepciu boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2024. Jana Kadlečíková vo svojom texte popisuje základné návrhy a opatrenia, ktoré táto koncepcia prináša a poukazuje na viaceré nekonzistentnosti v návrhu novej koncepcie a konkrétnych krokov, ktoré podnikli verejné inštitúcie.

Svetluša Surová sa vo svojom texte venuje pripravovanému návrhu zákona o národnostných menšinách a akademicky analyzuje konkrétne návrhy, ktoré sú zatiaľ na stole. V tomto texte sa venuje predovšetkým téme politickej participácie národnostných menšín. Prináša aj porovnanie implementácie rôznych navrhovaných ustanovení s krajinami, ktoré podobné zákony či ustanovenia už zaviedli do praxe.

Tému cudzincov pokrývame v tomto čísle menšinovej politiky dvoma článkami. Alena H. Chudžíková píše o dostupnosti očkovania pre cudzincov žijúcich na Slovensku a popisuje mnohé prekážky a bariéry, ktorým cudzinci naďalej čelia napriek tomu, že ministerstvo zdravotníctva podniklo viacero krokov na to, aby aj cudzinci mohli mať prístup k očkovaniu.

Elena G. Kriglerová zas analyzuje výsledky kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu o postojoch k cudzincom, pričom sa tentokrát venuje téme náboženstva. V článku popisuje, že ľudia vnímajú odlišné náboženstvá ako nerovnocenné s tými, ktoré majú na Slovensku dominantné postavenie. Tieto náboženstvá by mali byť podľa väčšiny ľudí praktizované len v súkromí, prípadne podmienky ich praktizovania by mali byť prísnejšie kontrolované.

Zuzana Havírová sa vo svojom článku pozrela na tému nižšieho stredného odborného vzdelávania a poukazuje na mnohé problémy, ktoré spôsobujú, že predovšetkým rómski študenti majú významne znížené šance na dosiahnutie vyššieho typu vzdelania práve kvôli neefektívnemu nastaveniu odborného vzdelávania. Prajeme vám príjemné čítanie.

Zdroj obrázka: Nick Morrison, www.unsplash.com

Tento článok bol napísaný s finančnou podporou Department of Foreign Affairs, Trade and Development Canada zastúpené Kanadskou ambasádou v Bratislave.