EDITORIAL: CVEK sa vracia k dobrej tradícii vydávania Menšinovej politiky

Centrum pre výskum etnicity a kultúry vydávalo v rokoch 2011 – 2014 štvrťročník Menšinová politika na Slovensku, kde sme sa pravidelne venovali najdôležitejším zmenám v téme menšinových práv a vzájomného spolužitia. Analyzovali sme prijaté verejné politiky, komentovali dianie a poukazovali na dobré príklady kvalitných integračných opatrení.

V roku 2020 sa opäť vraciame k tejto aktivite, pretože sme presvedčené, že na Slovensku chýba pravidelné monitorovanie témy menšinových práv. Napriek tomu, že sme sa v mnohých oblastiach ako krajina posunuli ďalej, v dodržiavaní ľudských práv a v nastavovaní inkluzívnych politík je stále čo meniť a zlepšovať. Naším dlhodobým cieľom v CVEKu je prispievať k súdržnosti a k tomu, aby Slovensko bolo krajinou, ktorú môžu nazývať domovom všetci, ktorí tu žijú. Radi by sme aj my prispeli svojou expertízou a výskumnými skúsenosťami k reflexii tejto témy a svojimi odporúčaniami k prijímaniu kvalitnejších politík. Tento newsletter je preto určený všetkým, ktorých téma postavenia menšín v spoločnosti zaujíma – či už ide o výskumné tímy, novinársku obec, tvorcov politík, študentov alebo občiansky aktívnych ľudí.

Menšinová politika ako reflexia diania v spoločnosti

Každé dva mesiace vám preto budeme prinášať komentáre a analýzy prijatých verejných politík, či reflexiu verejného diskurzu v oblasti postavenia menšín. Budeme sledovať aj aktuálne výskumy, štúdie a analýzy publikované v uplynulom období, ktoré dotvárajú obraz súčasnej situácie menšín a cudzincov na Slovensku. Pre nás v CVEKu je dôležité, aby aj samotné príslušníčky a príslušníci menšín mali v spoločnosti svoj hlas. Nemusí ísť vždy len o odborný názor, preto sme sa rozhodli v každom čísle vytvoriť priestor pre ľudí, ktorí na Slovensku žijú, majú menšinovú príslušnosť a chcú prispievať k súdržnejšej spoločnosti. Expertné texty tak budú obohatené aj o „hlasy“ tých, ktorých sa menšinová politika na Slovensku týka najviac.

Čo sa dočítate v prvom čísle – COVID-19 a zmena vlády

Rok 2020 je výrazne ovplyvnený pandémiou koronavírusu. Kým vo februári bol verejný diskurz najviac ovplyvnený nadchádzajúcimi voľbami, pandémia zatienila všetky ostatné udalosti. Venujeme sa jej prioritne aj v prvom čísle tejto Menšinovej politiky, keďže najvýraznejšou mierou zasiahla práve zraniteľné skupiny, vrátane menšín a cudzincov. Rôzne expertky CVEKu popisujú, ako pandémia dopadla na situáciu Rómov, cudzincov a detí v školách počas dištančného vzdelávania. Zároveň sa však venujeme aj zmenám, ktoré priniesli voľby a vznik novej vlády. Analyzujeme programové vyhlásenie vlády, prinášame text o potrebe prijatia menšinového zákona a venujeme sa aj téme infringementu v prípade segregácie rómskych detí vo vzdelávaní. V rozhovore s novou splnomocnenkyňou pre rómske komunity Andreou Bučkovou sa rozprávame o tom, ako bol úrad pripravený na pandémiu, aké výzvy ju ako splnomocnenkyňu čakajú a čo všetko je potrebné zmeniť k prijímaniu kvalitných integračných politík pre Rómov.

Prajeme vám príjemné čítanie!