Príklad uplatnenia dočasných vyrovnávacích opatrení v praxi – program Aj ty máš šancu!

„Vďaka programu a následne štúdiu na Ekonomickej univerzite som mohol veľa cestovať, spoznávať veľa ľudí. Program mi dal príležitosť vzdelávať sa a uplatniť sa v praxi. Pre mňa to bola možnosť, ktorá vie naozaj zmeniť život k lepšiemu.“ (Ján)

V CVEKu sa dlhodobo venujeme téme vzdelávania menšín. Doteraz to však bola najmä oblasť základného a stredoškolského vzdelávania. Ale uvedomujeme si, že pre krajinu je dôležité, aby Rómovia a Rómky dosahovali aj vysokoškolské vzdelanie a mali možnosť prispievať k rozvoju spoločnosti. Zároveň si uvedomujeme, že je veľa nedostatkov v podpore takéhoto vzdelávania.

Podľa viacerých výskumov1 je vzdelanostná úroveň Rómov a Rómok v porovnaní s nerómskym obyvateľstvom dlhodobo nižšia. Štúdia UNDP2 z roku 2007 hovorí o tom, že vysokoškolské vzdelanie dosahovalo len 0,2 % Rómov. Prijatie novely antidiskriminačného zákona spolu s dlhodobo nepriaznivými údajmi o vzdelanostnej úrovni Rómov viedli k vzniku podporného programu Aj ty máš šancu!, ktorý CVEK realizuje v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave.

Legislatívne východiská programu

Dočasné vyrovnávacie opatrenia boli vymedzené v antidiskriminačnom zákone jeho novelou z roku 2013.3 Sú založené na myšlienke, že nie každý človek má rovnaké možnosti získať vzdelanie či zamestnanie. Nie je tomu tak z dôvodu vlastnej viny, ale kvôli príslušnosti k určitej dlhodobo znevýhodňovanej skupine. Rómovia, ženy, migranti či ľudia so zdravotným postihnutím môžu byť často posudzovaní nie na základe svojich schopností, ale toho, ako vyzerajú alebo odkiaľ pochádzajú.

Dlhodobé vylučovanie zo spoločnosti napríklad v prípade rómskej menšiny spôsobilo také výrazné nerovnosti, že Rómovia často nedisponujú ani porovnateľným stredoškolským alebo vysokoškolským vzdelaním, aby sa uchádzali o určité pracovné pozície. Dočasné vyrovnávacie opatrenia sú nástrojom, ktorý môže vyrovnávať šance a pomáhať prekonávať takéto etnicky determinované znevýhodnenia.4

Dočasnými vyrovnávacími opatreniami sú najmä opatrenia zamerané na odstránenie sociálneho alebo ekonomického znevýhodnenia, ktorými sú nadmerne zasiahnutí príslušníci znevýhodnených skupín. Sú to ale aj opatrenia spočívajúce v podporovaní záujmu príslušníkov znevýhodnených skupín o zamestnanie, vzdelávanie, kultúru, zdravotnú starostlivosť a služby.

Cieľom dočasných vyrovnávacích opatrení je znížiť alebo odstrániť nerovnosti a vytvárať rovnosť v prístupe k zamestnaniu, vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti a bývaniu, a to najmä prostredníctvom cielených prípravných programov pre príslušníkov znevýhodnených skupín a šírením informácií o týchto programoch alebo o možnostiach uchádzať sa o pracovné miesta či v systéme vzdelávania.5 Podľa antidiskriminačného zákona môžu byť dočasné vyrovnávacie opatrenia prijaté, ak existuje preukázateľná nerovnosť, pričom cieľom je zníženie alebo odstránenie tejto nerovnosti. Zároveň musia byť opatrenia primerané a nevyhnutné na dosiahnutie stanoveného cieľa. Súčasťou zdôvodnenia prijatia dočasných vyrovnávacích opatrení by mali byť dáta, ktoré poukazujú na nerovnosti v danej oblasti.6

CVEK ako aj vedenie Ekonomickej univerzity si boli vedomí nerovných šancí, ktoré majú rómski študenti v prístupe ku vzdelaniu. Rómski študenti sú často rôznymi spôsobmi podporovaní v tom, aby sa zameriavali najmä na štúdium odborov, ktoré majú uplatnenie hlavne v oblasti tzv. rómskej problematiky (napríklad štúdium sociálnej práce). Napriek nespornej dôležitosti takéhoto smerovania sme sa domnievali, že je kľúčové poskytnúť im prístup aj ku vzdelaniu, ktoré im umožní uplatniť sa aj v priaznivejších zárobkových pásmach. Rómovia a Rómky sa môžu (a mali by sa) uplatňovať aj v iných odboroch a dosiahnuť úspech napríklad aj ako lekári, právničky či ekonómovia. A práve to stálo za filozofiou programu Aj ty máš šancu!

Aké dočasné opatrenia sme zaviedli?

Základným cieľom programu je prispievať k vytváraniu rovných príležitostí pri získavaní kvalitného vysokoškolského vzdelania ekonomického zamerania. Program Aj ty máš šancu! dostal konečné kontúry po kvalitatívnom výskumer, ktorý realizoval CVEK v období rokov 2013-2014. V rámci tohto výskumu sa uskutočnilo niekoľko individuálnych rozhovorov a fokusových skupín s rôznymi aktérmi (študenti a študentky Ekonomickej univerzity v Bratislave, rómski študenti a študentky z iných univerzít a stredných škôl, vysokoškolskí pedagógovia, rodičia).

Následne boli stanovené typy dočasných vyrovnávacích opatrení, ktoré bolo potrebné realizovať7:

Opatrenia smerujúce k podpore záujmu o štúdium, podľa §8 ods. 1, písm. b) a písm. c) antidiskriminačného zákona

Tu sa ukázalo ako dôležité cielené informovanie o programe Aj ty máš šancu! a o štúdiu na Ekonomickej univerzite v Bratislave na relevantných stredných školách, kde bolo možné predpokladať, že ich navštevujú rómski študenti. Tieto školy sme identifikovali na základe dát z Atlasu rómskych komunít z roku 2013. Išlo o gymnáziá, obchodné akadémie a stredné priemyselné školy. Následne sme priamo oslovovali riaditeľov a výchovných poradcov. Spolupracovali sme pri tom aj s Trnavským, Košickým a Prešovským samosprávnym krajom, mimovládnymi organizáciami spolupracujúcimi s mladými Rómami a komunikovali sme aj prostredníctvom sociálnych sietí. Zároveň bolo natočené krátke informačné video o programe Aj ty máš šancu!

Realizácia cielených prípravných kurzov, podľa §8 ods. 1, písm. c) antidiskriminačného zákona

V rámci tohto opatrenia sme sa rozhodli uskutočniť bezplatné prípravné kurzy na prijímacie pohovory pre rómskych uchádzačov a uchádzačky o štúdium na Ekonomickej univerzite realizované v Bratislave počas víkendov v období od januára do júna, resp. do konania prijímacích skúšok na Ekonomickej univerzite.
„Program mi dal možnosť pripravovať sa na prijímačky, čo mi pomohlo, a takisto aj na skúškovom mi pomohli aj poznámky zo stretnutí v rámci prípravného kurzu.“ (Simona)
Zásadný aspekt tohto opatrenia spočíva v tom, že uchádzači o štúdium na Ekonomickej univerzite musia vždy splniť platné podmienky pre prijatie na 1. stupeň štúdia, teda mať úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou a vykonať prijímaciu skúšku.

Dočasné vyrovnávajúce opatrenie počas štúdia, podľa §8 ods. 1, písm.c) antidiskriminačného zákona

Samotné prijatie na vysokú školu ešte nezaručuje aj úspešné štúdium. Uvedomovali sme si, že študenti potrebujú podporu aj počas štúdia. Tú sme zabezpečili prostredníctvom koordinátora alebo dôverníka jednak z Ekonomickej univerzity, a tiež z CVEKu. Koordinátori alebo dôverníci poskytujú informácie týkajúce sa štúdia a života na Ekonomickej univerzite, a tiež možností, ako získať štipendium, či zapojiť sa do rôznych mimoškolských aktivít.

Realizácia programu

V každom roku prebieha niekoľko fáz, ktoré sa osvedčili ako efektívne. Prvá fáza prebieha v období november – december a je zameraná na informovanie o prípravných kurzoch a samotnom programe Aj ty máš šancu! prostredníctvom sociálnych sietí, Rómskeho vzdelávacieho fondu Slovensko, a tiež mimovládnych organizácií, ktoré pracujú so študentami a študentkami stredných škôl. Záujemci a záujemkyne o štúdium na Ekonomickej univerzite sú následne kontaktovaní koordinátorkou z CVEKu, ktorá poskytuje ďalšie informácie a odpovedá na otázky nielen študentom, ale aj ich rodičom. V rámci tejto fázy uskutočňujeme osobné návštevy v rodinách záujemcov o štúdium, ktoré sú obvykle vnímané veľmi pozitívne jednak zo strany potenciálnych študentov, ale aj ich rodičov. Tí majú možnosť pýtať sa rôzne otázky a návšteva našej koordinátorky tak na rodinu pôsobí ubezpečujúco. Rodičia majú totiž často obavy z neznámeho prostredia a možného nebezpečenstva v hlavnom meste.

„Program mi dodal odvahu ísť študovať do mesta, ktoré som predtým nepoznala, no dnes je to pre mňa ako druhý domov. Vďaka tomuto štúdiu môžem stále spoznávať viac a viac úžasných ľudí, s ktorými mám nezabudnuteľné zážitky, tiež ma to naučilo spoliehať sa hlavne na seba a nebyť závislá od rodičov. No za to si oveľa viac cením každú chvíľu s nimi, keď som doma.“ (Mária)

Vzhľadom na finančnú náročnosť však nie je možné realizovať tieto návštevy každý rok, čo pre program znamená istú stratu možných záujemcov.

Druhá fáza programu spočíva v samotnej realizácii prípravných kurzov v období od januára do júna. Prípravné kurzy sa konajú počas vopred vybraných víkendov v priestoroch CVEKu v Bratislave. Prípravné kurzy vedú pedagógovia z Ekonomickej univerzity a sú zamerané na doučovanie z matematiky, ekonómie a cudzieho jazyka. Kurzy sú pre uchádzačov a uchádzačky o štúdium na Ekonomickej univerzite zdarma a CVEK hradí aj ich ubytovanie v Bratislave. Cestovné je študentom refundované, ale toto opatrenie sa využíva len minimálne, keďže cestovanie vlakom je pre študentov a študentky denného štúdia do 26 rokov zdarma.8 Počas tejto fázy si študenti podávajú prihlášku na štúdium na Ekonomickej univerzite. O možnostiach štúdia a odboroch dostávajú informácie od koordinátorky z CVEKu a vyučujúcich z Ekonomickej univerzity. Záverom tejto fázy je absolvovanie prijímacích skúšok podľa vypísaných termínov na príslušných fakultách.

Tretia fáza programu začína v septembri a trvá počas celého akademického roka, to znamená súbežne s prvou a druhou fázou. V tomto čase poskytujeme informácie o možnostiach čerpania štipendií, realizujeme doučovanie z vybraných predmetov (napr. z matematiky počas prvých mesiacov od začatia štúdia) a poskytujeme celkovú podporu počas štúdia (napr. riešime otázky spojené s ubytovaním).

Máme už úspešných absolventov

Počas uplynulých piatich rokov sa nám podarilo úspešne pripraviť na prijímacie pohovory štrnásť účastníkov programu z rôznych regiónov Slovenska. K dnešnému dňu máme jedného absolventa inžinierskeho štúdia, šesť absolventov bakalárskeho štúdia, ktorí pokračujú v štúdiu inžinierskeho programu, a štyroch študentov, ktorí študujú bakalársky stupeň. Traja študenti štúdium ukončili.

Každý jeden rok sme sa stretávali s rôznymi situáciami, ktoré sme sa snažili riešiť čo najefektívnejšie. Boli to napríklad finančné problémy účastníkov, strácanie motivácie pokračovať v programe, či rôzne rodinné komplikácie. Všetky tieto situácie majú spoločný znak, ktorým je potreba vzájomnej dôvery. Bolo potrebné vybudovať prostredie, v ktorom študenti a študentky nadobudnú pocit, že sa môžu koordinátorke zdôveriť so všetkými problémami a pocitmi a spoločne potom hľadať riešenie.

Jeden rok sme oslovili súkromné gymnázium s vyučovacím jazykom rómskym v Kežmarku. I napriek tomu, že sa študenti venovali prípravnému kurzu veľmi svedomito, nezložili úspešne prijímacie skúšky. Z celej skupiny sa to podarilo len jednej študentke, ktorá však napokon na štúdium nenastúpila kvôli rodinnej situácii. Nerobili sme hlbší prieskum, aké boli dôvody neúspechu, avšak samotní študenti nám hovorili, že niektoré úlohy a zadania napr. z matematiky počas štúdia na gymnáziu vôbec nepreberali. Veľmi dôležité je teda aj to, z akého stredoškolského prostredia študenti prichádzajú a akú kvalitu vzdelania poskytuje daná inštitúcia.

Na Slovensku máme dlhodobo nižší počet rómskych študentov, ktorí absolvujú úplné stredoškolské štúdium. Aj počet účastníkov nášho programu odzrkadľuje realitu v oblasti stredoškolského vzdelávania. My sme sa však zamerali na tých uchádzačov, ktorí prejavili záujem a odhodlanie (napr. cestovanie nočnými vlakmi z okresov Bardejov, Michalovce a pod.) prejsť celým programom a pripraviť sa na prijímacie pohovory. Získané vzdelanie je predovšetkým zásluhou ich vytrvalosti a cieľavedomosti.

Finančné krytie programu

Realizácia jednotlivých aktivít si vyžaduje aj isté finančné krytie. V prvom roku sa program Aj ty máš šancu! implementoval v rámci projektu Presadzovanie rovnosti príležitostí pre Rómov a Rómky prostredníctvom dočasných vyrovnávacích opatrení a ten bol podporený z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý bol financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu bola Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. V nasledujúcich rokoch bol náš program podporený nadáciou ESET, U.S. Embassy Bratislava a Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. Faktom však zostáva, že tieto finančné granty sú dostačujúce len na pokrytie nákladov spojených s realizáciou prípravných kurzov. Je otázne, či by sa zvýšil počet záujemcov, ak by boli pokryté náklady súvisiace s fázou oboznamovania o programe v regiónoch a osobných stretnutí s potenciálnymi uchádzačmi a ich rodinami.

Zhrnutie

Náš program Aj ty máš šancu! teda za obdobie piatich rokov absolvovalo celkovo štrnásť rómskych študentov a študentiek. Vzhľadom na to, aký je stav v stredoškolskom vzdelávaní rómskych študentov a študentiek, je dôležité podporovať takýmto spôsobom jednotlivcov v ich snahe získať vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania. Na začiatku projektu sme si stanovili cieľ začať búrať stereotypy v oblasti vysokoškolského vzdelávania rómskych študentov a študentiek. Ekonomická univerzita bola vždy vnímaná ako tá, na ktorej je štúdium veľmi ťažké a pre rómskych študentov a študentky nedosiahnuteľné. Vďaka rómskym absolventom a absolventkám, študentom a študentkám sa však tento stereotyp pomaly rúca a našou ambíciou je v programe pokračovať ďalej a prispieť k tomuto trendu.

Zavádzanie dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti vysokoškolského vzdelávania by mohlo znamenať veľký posun v tom, ako sú vnímaní Rómovia a Rómky na Slovensku. Obzvlášť pre tých študentov, ktorí nemajú dostatočné finančné a materiálne zabezpečenie, môže tento nástroj predstavovať reálnu šancu, ako zmeniť svoj život. V našej spoločnosti potrebujeme mať viac lekárov, inžinierov, ekonómov, právnikov či vedeckých pracovníkov z rómskej komunity, aby sa predsudky a stereotypy o Rómoch začali vytrácať. Veríme, že náš program môže byť inšpiráciou pre ostatné univerzity, ktoré práve tieto profesie ponúkajú a že im dá príklad, ako sa dajú dočasné vyrovnávacie opatrenia využiť k prospechu celej spoločnosti.

POUŽITÉ ZDROJE:

  1. Pozri napríklad štúdie UNDP, FRA, World Bank
  2. Filadelfiová, J. a kol. (2007), Report on the Living Conditions of Roma in Slovakia, UNDP, s. 63
  3. Vláda SR (2012), ´Vládny návrh zákona na zmenu zákona č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Antidiskriminačný zákon). Parlamentná tlač 276´, dostupné na: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=6&ID=276
  4. Lajčáková, J. (2015), Prijímanie dočasných vyrovnávacích opatrení na základe etnicity, národnosti, pohlavia alebo rodu na Slovensku, Bratislava, CVEK, s. 7. , dostupné na: http://cvek.sk/prijimanie-docasnych-vyrovnavacich-opatreni-na-zaklade-etnicity-narodnosti-pohlavia-alebo-rodu-na-slovensku/
  5. Zákon č. 365/2014 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon), § 8a, dostupné na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/365/
  6. Lajčáková, J. (2015), Prijímanie dočasných vyrovnávacích opatrení na základe etnicity, národnosti, pohlavia alebo rodu na Slovensku , Bratislava, CVEK, s. 30., dostupné na: http://cvek.sk/prijimanie-docasnych-vyrovnavacich-opatreni-na-zaklade-etnicity-narodnosti-pohlavia-alebo-rodu-na-slovensku/
  7. Program podpory rómskych uchádzačov o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Strategický plán zo dňa 28.4.2014. CVEK.
  8. Pozri viac: https://www.zssk.sk/bezplatna-preprava/studenti/

Zuzana Havírová pôsobila v CVEKu v rokoch 2013 – 2015 na projekte zameranom na dočasné vyrovnávajúce opatrenia pre rómskych študentov stredných škôl. Je autorkou kvalitatívneho výskumu „Elokované pracoviská stredných odborných škôl pri marginalizovaných rómskych komunitách – Cesta k začleneniu alebo vylúčeniu rómskej mládeže?“, ktorý prezentovala v apríli 2015. V roku 2015 sa stala predsedníčkou Rómskeho advokačného a výskumného strediska v Skalici, ktoré sa venuje témam vzdelávania, komunitného organizovania a boja proti anticiganizmu.